Hạn mức ví điện tử Vitapay

STT Hạn mức của dịch vụ Số tiền hạn mức
1 Hạn mức nạp tiền tối thiểu 10.000 VNĐ
2 Hạn mức tối đa 1 lần nạp tiền 5.000.000 VNĐ
3 Hạn mức tối đa 1 lần nạp tiền trong thời gian từ 23h đến 5h 5.000.000 VNĐ
4 Số lượng giao dịch nạp tiền tối đa trong thời gian từ 23h đến 5h 10 lần
5 Hạn mức tổng giao dịch nạp tối đa 1 ngày 20.000.000 VNĐ
6 Hạn mức tổng giao dịch nạp tối đa trong thời gian từ 23h đến 5h 5.000.000 VNĐ
7 Hạn mức rút tối thiểu 10.000 VNĐ
8 Hạn mức tối đa 1 lần rút tiền 5.000.000 VNĐ
9 Hạn mức tối đa 1 lần rút tiền trong thời gian từ 23h đến 5h 5.000.000 VNĐ
10 Số lượng giao dịch rút tiền tối đa trong thời gian từ 23h đến 5h 10 lần
11 Hạn mức tổng giao dịch rút tiền tối đa 1 ngày 5.000.000 VNĐ
12 Hạn mức tổng giao dịch rút tiền tối đa trong thời gian từ 23h đến 5h 5.000.000 VNĐ
13 Hạn mức tối thiểu 1 lần chuyển tiền 1.000 VNĐ
14 Hạn mức tối đa 1 lần chuyển tiền 5.000.000 VNĐ
15 Hạn mức tối đa 1 lần chuyển tiền trong khoảng thời gian từ 23h đến 5h 2.000.000 VNĐ
16 Số lần chuyển tiền trong khoảng thời gian từ 23h đến 5h 5 lần
17 Hạn mức tổng giao dịch chuyển tiền tối đa 1 ngày 5.000.000 VNĐ
18 Hạn mức tổng giao dịch chuyển tiền trong khoảng thời gian từ 23h đến 5h 2.000.000 VNĐ
19 Hạn mức thanh toán tối đa 1 giao dịch 10.000.000 VNĐ
20 Hạn mức thanh toán tối đa 1 ngày 10.000.000 VNĐ
21 Tổng hạn mức giao dịch 1 ngày 45.000.000 VNĐ
22 Tổng hạn mức giao dịch tối đa trong thời gian từ 23h đến 5h 15.000.000 VNĐ
23 Tổng hạn mức giao dịch trong 1 tháng 100.000.000 VNĐ
24 Hạn mức tối đa 1 lần nạp trong 24h liên kết ngân hàng đầu tiên. 2.000.000 VNĐ
25 Hạn mức tổng giao dịch nạp tiền trong 24h liên kết ngân hàng đầu tiên. 2.000.000 VNĐ
26 Hạn mức tối đa 1 lần rút trong 24h liên kết ngân hàng đầu tiên. 2.000.000 VNĐ
27 Hạn mức tổng giao dịch rút tiền trong 24h liên kết ngân hàng đầu tiên. 2.000.000 VNĐ
28 Hạn mức tổng giao dịch chuyển tiền trong 24h liên kết ngân hàng đầu tiên. 2.000.000 VNĐ
29 Hạn mức tổng các giao dịch thanh toán trong 24h liên kết ngân hàng đầu tiên. 2.000.000 VNĐ
30 Tổng hạn mức giao dịch trong 24h liên kết ngân hàng đầu tiên. 4.000.000 VNĐ
31 Hạn mức thanh toán tối đa khung giờ 23h đến 5h 3.000.000 VNĐ